Pełna księgowość - Będzin, Sosnowiec, Dąbowa Górnicza

Zgodnie z prawem do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w poprzednim roku rozliczeniowym uzyskały przychód stanowiący równowartość 2 mln Euro w walucie polskiej. Ten rodzaj księgowości daje przedsiębiorcy szereg informacji dotyczących procesów gospodarczych, jakie zachodzą w jego firmie.

Co wchodzi w skład pełnej księgowości?

Podmioty zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są także do:

 • prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów,
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
 • wykonywania sprawozdań finansowych,

Księgi rachunkowe - Będzin, Sosnowiec, Dąbowa Górnicza

Prowadzenie Ksiąg rachunkowych jest złożonym procesem. Zapisy zdarzeń gospodarczych ujmuje się na kontach księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Usługa prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) obejmuje:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • Ustalanie wysokości zaliczek podatkowych oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb podatku VAT, składanie JPK-VAT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS
 • Sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US)