Cover Image

Wszystko o amortyzacji środków trwałych

Każde przedsiębiorstwo wyposażone jest w tak zwane środki trwałe. Termin ten stosuje się do określenia obiektów, które po pierwsze są długo użytkowane, po drugie mają postać rzeczową, a po trzecie są aktywnie używane. Może tu więc chodzić zarówno o środki transportu, wartościowy sprzęt elektroniczny czy nieruchomości.

Jako że środki trwałe, jak mówi to sama nazwa, są użytkowane przez dłuższy czas, stosuje się do nich pojęcie zwane amortyzacją. Oznacza ono koszt, który związany jest ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych.

Każdy przedsiębiorca, który posiada środki trwałe, może wybrać, wedle jakiej metody chce dokonywać amortyzacji. Zróżnicowanie w tym względzie umożliwia przypasowanie danej firmie najlepszego możliwego procesu. Działania, które najczęściej odnosi się do środków trwałych, to metoda liniowa oraz metoda regresywna.

Metody amortyzacji środków trwałych 

Jeśli chodzi o metodę liniową, jest ona swego rodzaju podstawą, jeżeli idzie o amortyzację. Nazywa się ją liniową dlatego, gdyż polega ona na równomiernym rozkładzie składek. Krótko mówiąc, każdego roku mają one tę samą wysokość. Podstawą do operacji finansowych związanych z metodą liniową jest zaś wartość początkowa środka trwałego, czyli cena, za którą został nabyty dany obiekt.

Alternatywą wobec metody liniowej, która również może interesować przedsiębiorców, jest metoda degresywna. Stanowi ona dokładne przeciwieństwo metody liniowej. Polega ona na tym, iż odpisy amortyzacyjne nie są równe w każdym roku, lecz początkowo są wyższe dwukrotnie lub trzykrotnie. Takie postawienie sprawy pozwala na to, aby z czasem składki amortyzacyjne ulegały obniżce.

Istotnym aspektem związanym z amortyzacją środków trwałych są również terminy. Chodzi tu zarówno o terminy związane z rozpoczęciem i zakończeniem procesu amortyzacji, jak i kwestie czasowe związane z regulowaniem składek. Jeśli chodzi o początek amortyzacji, następuje on po nabyciu środka trwałego, natomiast koniec następuje w momencie, gdy wartość odpisów zrówna się z początkową wartością środka trwałego. Składki można odprowadzać co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Wróć