Cover Image

Kto musi prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych uregulowany został w art. 24a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzić muszą wykonujące działalność gospodarczą:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych oraz
  • spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Dodatkowo przepis wskazuje, że księgi te muszą być prowadzone w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Należy zaznaczyć, że wymienione podmioty mogą także wybrać opcję prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Inne podmioty zobowiązane do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Ustawa wprowadza dodatkowo jeszcze trzy kategorie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg, a także wymienia jednostki zwolnione z tej formy księgowości. Ponadto KPiR prowadzić muszą:

  • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,
  • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
  • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Księgi przychodów i rozchodów nie muszą natomiast prowadzić osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonujące zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, dokonujące odpłatnego zbycia składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub w związku z wystąpieniem z takiej spółki. Należy zaznaczyć, że Ustawa o PIT wprowadza dalsze przepisy regulujące tę materię w odniesieniu do poszczególnych kategorii podmiotów.

Wróć