Cover Image

Kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Działalność gospodarcza można prowadzić w różnej formie opodatkowania. W Polsce istnieją cztery podstawowe formy takie jak skala podatkowa (zasady ogólne), podatek liniowy oraz zryczałtowane formy opodatkowania, czyli karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Biorąc pod uwagę ewidencję przychodów ewidencjonowanych ma ona jedną podstawową korzyść dla przedsiębiorcy. Nie musi się on martwić o księgowanie kosztów, które wielu osobom prowadzącym własne biznesy nastręcza to wielu problemów. Zobaczmy więc, kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Co na temat ewidencji przychodów mówi prawo?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.) mówi, że obowiązkowi temu podlegają co podatnicy, którzy rozliczają się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To już wiemy. Czym jest zatem tajemniczo brzmiące pojęcie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od wykonywanej działalności. Wspomnianych stawek podatkowych jest tu dość sporo mamy bowiem stawkę 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, a poszczególny rodzaj czynności prowadzonej przez firmę musi być dokładnie dokumentowany, rzetelnie, gdyż błędy i niedopatrzenia mogą skutkować nałożeniem dość dotkliwej kary pieniężnej. Może ona sięgać nawet pięciokrotności stawki podatku. Nie wszyscy mogą jednak korzystać z tej formy rozliczeń. Mowa tu o podmiotach, które osiągnęły przychody powyżej 150 000 euro w roku poprzednim bądź też rozpoczęły działalność w ciągu danego roku rozliczeniowego.

Jak prowadzić ewidencję przychodów?

Sposób prowadzenia i zasady ewidencji przychodów określa wspomniane rozporządzenie. Warto jednak zaznaczyć, że tzw. wspólna ewidencja dotyczy firm wykonujących działalność w formie spółki (cywilnej lub jawnej osób fizycznych), jak również małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z najmu i dzierżawy, o ile nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów w formie dokumentacji wynika z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. Wynika z niego, że ewidencję przychodów należy bezwzględnie zbroszurować ewidencję oraz ponumerować strony.

Ewidencji przychodów dokonuje się na podstawie wystawionych faktur VAT, a zwłaszcza faktur VAT marża, faktur VAT RR, faktur VAT MP, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących. Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji przychodów w formie dziennego zestawienia faktur. Powinno ono zawierać co najmniej:

  • datę,
  • numer zestawienia,
  • numery faktur objętych zestawieniem,
  • daty faktur objętych zestawieniem,
  • łączną wartość przychodów z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O czym trzeba pamiętać, prowadząc ewidencję przychodów?

Ewidencję przychodów należy prowadzić rzetelnie i w sposób niewadliwy. Oznacza to, że musi być ona prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o ryczałcie i wspomnianego rozporządzenia oraz musi odzwierciedlać stan rzeczywisty. Rzetelna i niewadliwa będzie też ewidencja, w której niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów nie będą przekraczać 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy. Rzetelną będzie ewidencja, w której nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe uniemożliwi dokonanie odpowiednich zapisów, czy też podatnik samodzielnie uzupełni zapisy lub dokona korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli. Nie można uznać ewidencji przychodów za nierzetelną i wadliwą, jeśli błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik ma dowody określone wyżej (faktury, rachunki etc.), potwierdzające uzyskanie przychodów.

Jak widać prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, mimo że jest to uproszczona forma, wcale nie jest taka oczywista i prosta, jakby mogło się wydawać, dlatego lepiej jej prowadzenie oddać w ręce specjalistów, by całą swą uwagę poświęcić na sprawy najistotniejsze z punktu widzenia właściciela każdego przedsiębiorstwa, a mianowicie osiąganie odpowiedniej wysokości zysku…

Wróć