Cover Image

Czy przysługuje zasiłek rodzinny osobie pracującej za granicą?

W dzisiejszych czasach wiele rodzin potrzebuje wsparcia finansowego. Jednym z wariantów pomocy rodzinie jest zasiłek rodzinny, ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na dziecko. Komu należy się zasiłek rodzinny i na jakich zasadach? Sprawdź sam!

Zasiłek rodzinny dla kogo?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  • Rodzicom lub jednemu z rodziców;

  • Opiekunowi prawnemu dziecka;

  • Opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpiła z takim wnioskiem do sądu);

  • Osobie uczącej się w szkole lub innej instytucji.

Ustawa również określa moment, do jakiego dziecko ma prawo pobierać zasiłek rodzinny:

  • Maksymalnie do 21 roku życia w przypadku pobierania nauki w szkole;

  • W przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest to 24 rok życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę lub studiuje w szkole wyższej.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Miesięczna kwota zasiłku rodzinnego w Polsce to:

  1. 95 zł na dziecko do 5 roku życia;

  2. 124 zł na dziecko pomiędzy 5 a 18 rokiem życia;

  3. 135 zł na dziecko pomiędzy 18 a 24 rokiem życia.

Jak wygląda natomiast sytuacja, gdy osoba pracuje za granicą?

Praca za granicą a zasiłek rodzinny

Osoby pobierające zasiłek rodzinny lub ubiegające się o niego mają obowiązek zgłosić do urzędu miasta, lub gminy (bądź OPS-u) informację, że członek rodziny podjął pracę za granicą. Dotyczy to także przypadków pracy krótkoterminowej, sezonowej. Urzędnicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej sprawdzają, czy w danym państwie obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i które z państw ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń.

Jeśli potrzebują Państwo obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej, to zapraszamy do kontaktu! Nasze biuro oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości.

Wróć